Tag Archives: DDOS là gì? Tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ trên internet

DDOS là gì? Tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ trên internet

d d o s

DDOS, hay Distributed Denial of Service, là một loại tấn công mạng nhằm làm cho một máy chủ hoặc hệ thống mạng trở nên quá tải, khiến nó không thể phục vụ người dùng hợp lệ. Cách thức hoạt động của tấn công DDOS Tấn công DDOS thường được thực hiện bằng cách sử dụng […]